59.000 tỷ đồng trong tổng số hơn 110.700 tỷ đồng hút về trước đó đã được Ngân hàng Nhà nước "bơm" trả lại hệ thống ngân hàng thông qua đáo hạn các lô tín phiếu.