Sức mạnh chiến cơ “chim ăn thịt” cấm xuất khẩu của Mỹ

Được ví là mãnh điểu với những công nghệ tối tân mà không một chiến cơ nào có thể đạt được, "chim ăn thịt" là tài sản vô giá mà Mỹ cấm xuất khẩu.

A.B (Theo Tech Vision)