Từ giáo dục cho đến kinh doanh, đại dịch Covid-19 đã tác động nhất định đến toàn bộ lực lượng lao động. Điều này đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về công việc trong tương lai và các kỹ năng cần thiết để đảm bảo chúng.

M.B (Theo CNBC International)