Đến nay, 52 nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và nộp vào ngân sách khoảng 7.250 tỷ đồng.