Giới thiệu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước; Thêm phương án rút BHXH 1 lần cho người đóng BHXH tự nguyện… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Chính trị yêu cầu cán bộ nêu cao lòng tự trọng, thực hiện văn hóa từ chức

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Theo đó, Bộ Chính trị quy định 5 điều về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Thứ nhất, cán bộ, đảng viên phải “yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc”. Thứ 2, Bộ Chính trị yêu cầu cán bộ, đảng viên phải “bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập”. Thứ 3, cán bộ, đảng viên phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Thứ 4, cán bộ, đảng viên phải “đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”. Thứ 5, cán bộ, đảng viên phải “gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời”.