Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch triển khai thử nghiệm mô hình tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân tham gia chuyển đối số. Tổ công tác này sẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà hỗ trợ người dân chuyển đổi số.

Mục tiêu xây dựng thành phố thông minh của Phổ Yên (Thái Nguyên) đang được đặt những viên gạch đầu tiên, bắt đầu bằng quyết tâm Chuyển đổi số.

Tiếp theo những giải pháp nhằm cụ thể hoá chủ trương Chuyển đổi số từ Nghị quyết thành hiện thực, Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch triển khai thử nghiệm mô hình tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân tham gia chuyển đối số.