Tổng hợp từ phương án tổng thể của 53 tỉnh, thành, giai đoạn 2023-2025 có 49 đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện sắp xếp gồm: 9 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 18 đơn vị khuyến khích và 22 đơn vị liền kề.