“Tiền mặt là vua”- đó từng là khẩu hiệu của người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ tại Đức. Người Đức muốn đặt sự tin tưởng vào những hệ thống vật lý có thể nhìn thấy được, thay vì một định dạng vô hình nào đó.

“Tiền mặt là vua”- đó từng là khẩu hiệu của người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ tại Đức. Người Đức thực dụng và bảo thủ với những vấn đề liên quan tới tiền bạc. Họ muốn đặt sự tin tưởng vào những hệ thống vật lý có thể nhìn thấy được, thay vì một định dạng vô hình nào đó.