Trong 5 tháng đầu năm 2024, khối ngoại đã bán ròng gần 36.000 tỷ đồng (khoảng 1,4 tỷ USD), lớn hơn giá trị bán ròng của cả năm 2023.