Tuy thu ngân sách năm 2022 về đích trước thời hạn, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy con số thu của năm 2023 sẽ khó khăn. Vì thế, mục tiêu thu ngân sách năm 2023 cũng được đặt ra thận trọng.

Nguồn thu khởi sắc

Cuối năm 2021, khi Covid-19 vẫn còn là một “ẩn số”, dự toán thu ngân sách năm 2022 được Chính phủ trình Quốc hội chỉ tăng 3,4% so với ước thực hiện thu của năm 2021. Đây được đánh giá là con số khá thận trọng trước những diễn biến khó lường của Covid-19.