Tổng cục Thống kê cho hay trong 15 ngày đầu tháng 1/2024, các hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đến kỳ kê khai nộp thuế nên ước tính thu ngân sách Nhà nước ước đạt 43,7 nghìn tỷ đồng, bằng 2,6% dự toán năm.