Trong năm 2022 đã phát hiện 5.117 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế - giảm 36,68%, 523 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ - tăng 40,97% (khởi tố 501 vụ với 1.211 bị can).