Việt Nam là mắt xích quan trọng thúc đẩy ASEAN đổi mới sáng tạo

Lên con tàu CMCN 4.0, Việt Nam có thuận lợi của nước đi sau, với nhiệt huyết tuổi trẻ ... sẽ là mắt xích quan trọng kết nối và thúc đẩy ASEAN trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thực hiện: Phạm Huyền- Hạnh Thúy- Xuân Quý, Bạt Tuấn