Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và hiện nay là một trong 10 nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới.