Xả 800 nghìn mét khối nước hồ Tây vào sông Tô Lịch ứng phó bão số 3

Từ 12 giờ trưa ngày 31/7, Công ty Thoát nước Hà Nội đã xả nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch để chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 3.

Đình Hiếu