Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết số chuyển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 sang năm 2023 là hơn 1,1 triệu tỷ đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện cải cách tiền lương là 432.350 tỷ đồng (chiếm 37,7%).