{keywords}

XEM CLIP:

Sau hơn 7 ngày làm việc (từ 25/1 – 2/2), Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra. 

{keywords}

“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương khóa XII.

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII.

100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

{keywords}
{keywords}

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu 18 ủy viên Bộ Chính trị.

Ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

{keywords}

Ngoài ra, hội nghị đã bầu 5 thành viên Ban Bí thư Trung ương Đảng. Sau khi kiện toàn thêm, đến nay Ban Bí thư có 11 thành viên.

Hội nghị cũng bầu 19 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới; ông Trần Cẩm Tú được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau khi được bổ sung, đến nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 21 ủy viên.

Từ kết quả Đại hội XIII, các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đã tiến hành kiện toàn nhân sự sau đó. Trong đó, Bộ Chính trị phân công, Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư. 

Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV vào tháng 4, Quốc hội tiến hành kiện toàn nhân sự lãnh đạo của bộ máy Nhà nước. Quốc hội đã bầu 3 lãnh đạo chủ chốt: Ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước; ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng; ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV vào tháng 7, Quốc hội thực hiện quy trình bầu, phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục được tín nhiệm và tái cử.

Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành tuyên thệ trước Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước theo quy định của Hiến pháp.

{keywords}

 

Ban Thời sự - Thiết kế: Huệ Nguyễn

Chân dung 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

Chân dung 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bầu Bộ Chính trị khóa XIII gồm 18 ủy viên.