Hà Nội đắp đất, dựng rào, lập chốt hạn chế người đi lại ngăn Covid-19

Sự kiện: Dịch COVID-19
Để hạn chế người và phương tiện qua lại giữa huyện Đông Anh, Sóc Sơn (Hà Nội) với các địa phương như Bắc Ninh và Bắc Giang đã lập rào chắn, đổ đất, lập chốt để kiểm soát.

Đình Hiếu