Thực hiện: Hữu Khôi -  Lê Hạnh - Hạnh Thúy

Video: Bạt Tuấn - Anh Phú