Trong buổi bình minh của trí tuệ nhân tạo (AI), một loạt công cụ máy học mới hứa hẹn sẽ giúp bảo vệ người dân hiệu quả hơn, song cũng đi kèm những thách thức khó có thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Trong buổi bình minh của trí tuệ nhân tạo (AI), một loạt công cụ máy học mới hứa hẹn sẽ giúp bảo vệ người dân hiệu quả hơn, song cũng đi kèm những thách thức khó có thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Khi bản thân dữ liệu cũ chính là vấn đề

Dữ liệu trong quá khứ về tội phạm có thể được sử dụng làm tài liệu cho các thuật toán máy học đưa ra các dự báo về tội phạm trong tương lai, từ đó cảnh sát có thể phân bổ nguồn lực phù hợp theo các dự đoán này. Tuy nhiên bản thân dữ liệu này cũng chính là vấn đề, khi chứa nhiều sự thiên lệch và do đó, làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng.