Tác phẩm – công trình nghiên cứu Bắt kịp kinh tế và nhảy vọt công nghệ - Con đường phát triển và ổn định kinh tế vĩ mô Hàn Quốc do Keun Lee làm chủ biên đã phác thảo hành trình hơn 50 năm “thay da đổi thịt” của “xứ xở Kim Chi”.

Công nghệ - Internet hiện không đơn thuần là phương tiện hỗ trợ con người mà trở thành một loại “quyền lực mềm” chi phối quá trình vận hành, thực thi hầu như mọi việc. Đặc biệt, từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra và kéo dài suốt hai năm qua, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển kinh tế và tính mạng con người, vai trò của Công nghệ - Internet một lần nữa được khẳng định.