Với 85,5% trong số gần 5.000 người dân tỉnh Quảng Nam được hỏi bày tỏ sự hài lòng về sự phục vụ hành chính. Điều này cho thấy, việc ứng dụng công nghệ trong các cơ quan hành chính nhà nước đã “lấy lòng” người dân trong việc giải quyết các thủ tục.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Chỉ số hài lòng của người dân được khảo sát từ việc tiếp cận dịch vụ; việc công khai thủ tục, giải quyết thủ tục; công chức trực tiếp giải quyết công việc với người dân, tổ chức; kết quả người dân, tổ chức nhận được cho đến việc tiếp nhận, xử lý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về việc cung ứng dịch vụ. Nhiều cơ quan, đơn vị có chỉ số hài lòng trên 90%...