Đại học Purdue, cơ sở đào tạo kỹ thuật lớn nhất nước Mỹ, hàng năm chỉ có 150 sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành bán dẫn, trong khi đó, 5 năm tới quốc gia này cần ít nhất 50.000 kỹ sư lĩnh vực công nghệ này.

Đại học Purdue, cơ sở đào tạo kỹ thuật lớn nhất nước Mỹ, hàng năm chỉ có 150 sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành bán dẫn, trong khi theo ước tính, 5 năm tới quốc gia này cần ít nhất 50.000 kỹ sư để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho một trong những lĩnh vực công nghệ cạnh tranh nhất.