Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023

Cụm thi

STT Số báo danh Cụm thi Toán Văn Ngoại ngữ Chuyên Tổng điểm
1 95351 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8 9.75 9.5 37.25
2 91297 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.5 10 9 37.00
3 93444 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8.75 9.75 8.5 36.75
4 91017 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 8.25 9.75 9.25 36.50
5 94073 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8 10 8.5 36.50
6 94266 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 7.5 10 9.5 36.50
7 94621 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 9 10 8 36.50
8 90973 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8.5 10 7.75 36.00
9 91009 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8 10 9 36.00
10 91570 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8.25 9.5 8.5 36.00
11 93147 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 9.25 9.75 8 36.00
12 94228 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.5 10 7.25 35.75
13 96193 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8 9.75 8 35.75
14 91215 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.25 8.5 9.5 9.25 35.50
15 91354 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.5 9.25 8.25 35.50
16 94068 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.5 9.75 7.75 35.50
17 94091 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.5 9 8 35.50
18 94264 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.25 9.5 9.75 35.50
19 95523 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 9 10 6.5 35.50
20 96203 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 7 10 8.75 35.50
21 90835 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8.75 10 6.75 35.25
22 91528 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.5 9.5 7.75 35.25
23 93432 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 7.75 10 7.5 35.25
24 94134 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 7.25 9.5 8.5 35.25
25 94236 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8 10 7.75 35.25
26 9290 Sở GD&ĐT TP. HCM 8 7 10 10 35.00
27 9302 Sở GD&ĐT TP. HCM 8 7.5 9.5 10 35.00
28 91262 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 7.5 9.5 8.25 35.00
29 91333 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.25 9.75 8 35.00
30 91423 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8.75 10 7.5 35.00
31 91660 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 6.5 10 8.5 35.00
32 93151 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 9.25 9.25 7.5 35.00
33 93528 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.5 9 7.5 35.00
34 96224 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 7.5 10 8 35.00
35 91359 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.5 9.75 8.5 34.75
36 91451 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.75 10 6 34.75
37 93425 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.25 9.75 7.25 34.75
38 94158 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.75 9.25 7.25 34.75
39 94188 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.5 10 6.75 34.75
40 94245 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.75 9.5 6.5 34.75
41 9224 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 6 9.75 10 34.50
42 90838 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 7.5 10 8.25 34.50
43 90851 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 7.75 9 8.25 34.50
44 90854 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 8.75 9.5 7 34.50
45 90906 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8 9.75 8 34.50
46 91253 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8 9.5 8 34.50
47 91476 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 7.5 9.75 8 34.50
48 93273 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8 9.5 8.25 34.50
49 93290 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 8 10 7.25 34.50
50 93846 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 8.25 9.5 7.5 34.50
51 93917 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8 9.75 7 34.50
52 94063 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 7.5 9.75 7.25 34.50
53 94299 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8 9.5 8 34.50
54 94687 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 9 9.5 7 34.50
55 95185 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 7 9.75 8.25 34.50
56 96356 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.75 9.75 8 34.50
57 96445 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.75 10 6.75 34.50
58 9172 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.75 10 7.5 34.25
59 9366 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 8 10 7 34.25
60 90773 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.25 9.75 7.25 34.25
61 90860 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.75 9.5 8 34.25
62 90863 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 7.25 9.5 8 34.25
63 91280 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.5 9.5 7.25 34.25
64 91295 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8 10 7.25 34.25
65 91301 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.25 10 8 34.25
66 91307 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 7 10 8.5 34.25
67 91679 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8.25 10 6.25 34.25
68 91697 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8.25 9.75 6.5 34.25
69 91798 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.5 9 10 6.75 34.25
70 91938 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8.75 9.75 7 34.25
71 92024 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 9 10 6.5 34.25
72 92629 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 7.5 10 7 34.25
73 93310 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.5 9.75 6 34.25
74 93726 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8 10 6.75 34.25
75 93914 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.25 9.75 7.25 34.25
76 94166 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8 10 6.25 34.25
77 94265 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.5 9.5 6.25 34.25
78 94290 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 7 10 8 34.25
79 94314 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8 9.75 7.5 34.25
80 94448 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.75 10 6.5 34.25
81 94611 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8.5 9.75 7.25 34.25
82 9102 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.5 10 7.5 34.00
83 9356 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 7.25 8.75 8 34.00
84 9375 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 6.5 10 7.5 34.00
85 9421 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8 9.75 6.5 34.00
86 9468 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.25 9.25 7.5 34.00
87 91000 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.25 10 7.75 34.00
88 91015 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 7.5 10 7.25 34.00
89 91138 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.5 10 6.5 34.00
90 91324 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.5 8.75 9.5 7.25 34.00
91 91346 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 7.5 9.75 7.5 34.00
92 91508 Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.25 9.25 6.5 34.00
93 91725 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8 10 6.5 34.00
94 91755 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.75 10 5.75 34.00
95 91768 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8.5 9.75 7 34.00
96 91776 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8 9.5 7.5 34.00
97 91925 Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.75 10 6.25 34.00
98 92012 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.5 9.5 6.5 34.00
99 92752 Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 9 10 5.5 34.00
100 93210 Sở GD&ĐT TP. HCM 8.5 8.75 9.75 7 34.00