biến số

Cập nhập tin tức biến số

Đề xuất người trúng đấu giá được giữ lại biển đẹp khi bán ô tô

Chính phủ đề xuất người trúng đấu giá khi chuyển nhượng xe được quyền giữ lại biển số này để đăng ký cho xe khác và không được phép chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá.