cấp xã

Cập nhập tin tức cấp xã

Ba năm sắp xếp giảm được 8 huyện, 561 xã

Giai đoạn 2019-2021, các đơn vị liên quan đã trình 48 nghị quyết về việc sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.056 đơn vị cấp xã tại 45 tỉnh thành. Qua đó, cả nước đã giảm được 8 huyện và 561 xã.