Cây chết

Cập nhập tin tức Cây chết

Nhiều cây liễu tại phố đi bộ Tạm Bạc đang xanh tốt bỗng nhiên chết khô phải chặt bỏ. Dưới các gốc cây xuất hiện nhiều ổ mối lớn.