cdp

Cập nhập tin tức cdp

Nền tảng dữ liệu khách hàng giúp gia tăng trải nghiệm mua sắm cá nhân hoá

Xây dựng và phân tích dữ liệu khách hàng giúp doanh nghiệp cá nhân hoá trải nghiệm mua sắm, đẩy nhanh tốc độ phục hồi sau dịch.