Chuồn Chuồn

Cập nhập tin tức Chuồn Chuồn

ShenLong đang "cảm nắng" Miss AOE Việt?

Khi được hỏi muốn đi đâu, làm gì trong những ngày ở Việt Nam, ShenLong vui vẻ trả lời rằng:"Miss AOE Việt dẫn đi đâu, tôi sẽ đi đó".

ShenLong sang Việt Nam chỉ để gặp Miss AOE Việt

Qua điều này chúng tôi càng có cớ để khẳng định rằng, ShenLong và Miss AOE Chuồn Chuồn đang dành cho nhau những tình cảm hết sức đặc biệt.