công chức xã

Cập nhập tin tức công chức xã

Đa số người dân đều có điện thoại ghi hình, ghi âm, sử dụng mạng xã hội nên cán bộ công chức, nếu có sai sót trong thực thi công vụ lập tức bị cả xã hội gây áp lực.