đổi biển số

Cập nhập tin tức đổi biển số

6 trường hợp phải đổi lại biển số xe

Trong 6 trường hợp sau đây, chủ xe phải thực hiện cấp đổi biển số xe.