ePad

Cập nhập tin tức ePad

Điểm ấn tượng của ePad là nó hỗ trợ một bút cảm ứng kèm theo.