Hataphar

Cập nhập tin tức Hataphar

Đại gia ngành dược 'xả kho', tính đường dài

Doanh nghiệp lớn số 2 về doanh thu trong ngành được nhiều nhà đầu tư nước ngoài thèm muốn tính phương án chia cổ tức lớn hiếm có, “xả kho” từ nguồn thặng dư cổ phần, và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.