kim ấn

Cập nhập tin tức kim ấn

Yêu cầu huỷ bỏ cuộc đấu giá 2 cổ vật quý của Việt Nam tại Pháp

Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam vừa có văn bản gửi đến hãng đấu giá Millon (Pháp), yêu cầu huỷ bỏ cuộc đấu giá 2 cổ vật quý của Việt Nam, trong đó có kim ấn triều Nguyễn.