{keywords}
Ơi chùm hoa nhỏ ngoài song
Mong manh sắc tím cánh nhung mịn màng
Bồn đâu mà phải học hoang?
Bốn bề cỏ dại đất khan cỗi cằn
Không người vun xới nom chăm
Hiếm hoi từ ánh trăng rằm hiếm đi…

Thương người buồng bệnh cách ly
Mọc gần phỏng có ích gì đó chăng!
Để rồi thưa thốt nói năng
Dù loài thảo mộc mà mang tình người…

Thấu tình ta đó hoa ơi
Bên hoa ta thấy nỗi đời đỡ đau
Sẻ chia từng phút ưu sầu
Mới hay Màu Tím Hoa – Màu Thủy Chung…

     Lê Trường Kiên