quỹ bình ổn

Cập nhập tin tức quỹ bình ổn

Xem xét bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu

Bộ Tài chính đã bỏ các quy định về lập và sử dụng quỹ bình ổn giá tại dự thảo Luật Giá (sửa đổi), đồng thời danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá do Chính phủ quy định chi tiết.