Read Aloud

Cập nhập tin tức Read Aloud

Microsoft thêm tính năng đọc văn bản thành tiếng cho ứng dụng Word

Tính năng này hữu ích cho những người bị mắc chứng khó đọc hoặc chỉ muốn đọc văn bản.