tình lỡ

Cập nhập tin tức tình lỡ

Tại sao người không kể?

Tại sao người không kể em nghe về góc giáo đường/ Nơi người đã từng cầm tay ai thề nguyện/ Và tại sao người lỗi hẹn/ Một lần may áo tím đón dâu?

Một gánh xuân thì

Đông tà chắp lại những phôi pha/ Xuân...ngỏ lời thơ buốt ngọc ngà/ Em về... ủ dấu mà nhặn đắng/ Môi hường cắc cớ... nụ... phong ba.