Avalanche Studios

Cập nhập tin tức Avalanche Studios

Khó tin với hình ảnh Half Life 3 bị chế nhạo trong Mad Max

Half Life 3 lâu đến nỗi Gordon Freeman đã chết rũ xương từ lúc nào không hay biết.