Báo chí - Tuyên truyền

Cập nhập tin tức Báo chí - Tuyên truyền

Các cơ quan quản lý thông tin, tuyên truyền cần sớm chuyển đổi số

Cả 5 cơ quan quản lý báo chí – tuyên truyền – xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cần phải sớm chuyển đổi số và cần tập trung hoàn thiện thể chế số.