bảo vệ người dùng

Cập nhập tin tức bảo vệ người dùng

Tạo lập cơ chế bảo vệ người dùng dịch vụ thanh toán không tiền mặt

Khi thanh toán không dùng tiền mặt là xu thế tất yếu, vấn đề quan trọng là tập trung nâng cao hệ thống bảo mật, chính sách bảo hiểm rủi ro và đền bù cho người dùng khi có sự cố phát sinh.