chuyển đổi số trong trường học

Cập nhập tin tức chuyển đổi số trong trường học

Theo ông Lê Nguyễn Trường Giang, muốn thúc đẩy chuyển đổi số ở trường hiệu quả thì những người lãnh đạo, cán bộ, giáo viên và học sinh phải có tư duy số. Đồng thời, tất cả mọi người phải có năng lực số.