Control Center

Cập nhập tin tức Control Center

Microsoft âm thầm sao chép Control Center của iOS cho Windows 10

Control Center trên Windows 10 sẽ có nhiều tính năng và tùy chỉnh nhanh cho người sử dụng.