Bức hình thứ 1: Một chiếc cốc bị lạc vào thế giới của thể thao.

{keywords}
 

Bức hình thứ 2: Bạn đã nhìn thấy hình ngôi sao 4 cánh chưa?

{keywords}
 

Bức hình 3: Cánh cửa bị thiếu ổ tra chìa khóa.

{keywords}
 

Khánh Hòa

Thử tài tinh mắt, có điểm gì khác biệt trong bức hình?

Thử tài tinh mắt, có điểm gì khác biệt trong bức hình?

 Cùng khởi động ngày mới bằng cách tìm ra đáp án trong các trường hợp sau.