Facebook Protect

Cập nhập tin tức Facebook Protect

Hướng dẫn cài đặt Facebook Protect bằng Google Authenticator

Trong các phương thức bảo mật lớp thứ hai Facebook Protect, các ứng dụng xác thực bên thứ ba như Google Authenticator cũng là một sự lựa chọn, nhất là với những ai dùng ứng dụng xác thực này cho nhiều nền tảng khác nhau.