Facebook Stories

Cập nhập tin tức Facebook Stories

Rất ít người dùng Facebook sử dụng Messenger Day. Có thể xem đây là một thất bại lớn của mạng xã hội lớn nhất thế giới.