Instagramer

Cập nhập tin tức Instagramer

Trung bình, mức giá mà các công ty mỹ phẩm đưa ra để một "influencer" bếu xấu sản phẩm của công ty khác, nhằm tôn mình lên là khoảng 75.000 - 85.000 USD.