KT số

Cập nhập tin tức KT số

Trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển, có nhiều biện pháp tiết kiệm điện đơn giản, chẳng hạn việc tắt mở thiết bị điện, sử dụng máy điều hòa hợp lý... nếu doanh nghiệp chủ động áp dụng sẽ tiết kiệm được ít nhất từ 5%- 10%.

Chủ trương, đường lối của Đảng đưa ra rất rõ và sớm về xây dựng nền kinh tế số

Hiện nay các quốc gia đều có chính sách để tận dụng xu thế của Cách mạng 4.0. Nếu không bắt kịp, chúng ta sẽ bị lỡ nhịp trong sự phát triển của thế giới.

Theo tinh thần của ĐH XIII của Đảng: Đẩy mạnh phát triển nền kinh tế số, xã hội số

Khoa học, công nghệ phát triển nhanh như vũ bão, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kinh tế số trở thành một trong những xu hướng phát triển chủ yếu của thời đại