Liam

Cập nhập tin tức Liam

Robot giải phẫu 200 chiếc iPhone mỗi tiếng của Apple

Robot “Daisy” có thể bóc tách 200 chiếc iPhone mỗi tiếng thành các linh kiện riêng biệt dùng cho tái chế.