CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

  Cơn Gió Đen (E)

 • Năng lượng tiêu hao thay dổi từ 50/70/90/110/130 thành 60/70/80/90/100.

  Bão Quạ (R)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 130/120/110 lên 150/140/130 giây.

 

  Người Sắt (Nội tại)

 • Lớp lá chắn phân hủy tăng từ 1.5% mỗi giây lên 2%.

  Giáp Kim Loại (W)

 • Giờ có thể dùng lên quân lính đồng minh.

  Sức Hút Hủy Diệt (E)

 • Sát thương tăng từ 45/75/105/135/165 lên 50/80/110/140/170 (phiên bản hiện tại đang là 35/65/95/125/155).

  Bắt Hồn (R)

 • Sát thương tổng không thay đổi, nhưng có chút thay đổi: giờ sẽ là đánh cắp lượng máu bằng 25% tổng sát thương rồi 75% còn lại trong 10 giây tiếp theo thay vì 50% - 50% như trước.

  Cột Băng (E)

 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 70/75/80/85/90 xuống 75 mọi cấp (phiên bản hiện tại đang là 60).

  Mắt Ốc Đảo

 • Giờ tăng 10% giảm thời gian hồi chiêu.
 • Tốc độ hồi năng lượng gốc giảm từ 150% xuống 100%. 

  Mắt Giám Sát

 • Giờ tăng 10% giảm thời gian hồi chiêu.
 • Tốc độ hồi năng lượng gốc giảm từ 150% xuống 100%. 

Gnar_G